رسانه شناسی تبلیغ دینی

شکل یک تصویر
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
220000

امروز وسایل ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون و اینترنت) از مهم‌ترین لوازم زندگی ما شده اند و بدون هیچ مانع و محدودیتی مرزهای جغرافیایی را در می‌نوردند و از مهم‌ترین راههای كسب آگاهی و اطلاعات و از فراگیرترین، عمومی‌ترین و توانمندترین منابع معرفتی بشر به شمار می‌روند.

این ابزارهای تبلیغی كه با رشد فزاینده‌ای در حال تعدد و تكثرند، برآن اند كه با تهیه و پخش برنامه‌های متنوع و جذاب و بهره گیری از غرائض، احساسات و حتی فطریات انسانی در رقابتی شكننده، عرصه را بر فرهنگهای رقیب، تنگ كنند و با در اختیار گرفتن افكار مخاطبان و تغییر نگرش در آنان رفتارشان رانیز كنترل نمایند.

موضوع رسانه‌های نوین، عملكرد و آثار آنها را هر گونه كه بررسی كنیم، بی شك موضوعی بسیار مهم است و ما باید به عنوان متولیان دین جامعه، موضع خود را روشن و حكم تعامل با آن را تبیین كنیم؛


دیدگاه‌ها


دیدگاهتان را بنویسید

جهت ورود به سایت کلیک کنید.
-->